Polityka Cookies

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki „Cookies”
 6. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej [http://www.life4photo.pl/] jest właściciel witryny Life4photo.
  2. Administrator dokłada szczególnej staranności, by chronić interesy osób, których dane dotyczą, a w przede wszystkim gwarantuje, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu nie zgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
   • kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
   • celów informacyjnych jak również innych czynności mających związek z działalnością Usługobiorcy na stronie internetowej http://www.life4photo.pl/
  2. Administrator przetwarza niżej wymienione dane osobowe Usługobiorców:
  3. Administrator ma prawo przetwarzać niżej wymienione dane charakteryzujące metodę użytkowania przez Usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, którego używał Usługobiorca.
   • Informacje o starcie, zakończeniu oraz sferze każdorazowego użytkowania przez Usługobiorcę usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, wzmiankowanych w pkt 2 jest potrzebne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Użytkowanie strony, jak i zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dzięki niej, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest w stu procentach dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie podejmuje decyzję, o rozpoczęciu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, zgodzi się na to, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to niezbędne do urzeczywistnienia umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora ma miejsce każdorazowo w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Usługobiorca ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do weryfikacji przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, skorygowania danych osobowych, chwilowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zgromadzono je z pogwałceniem ustawy albo są już zbędne do urzeczywistnienia celu, dla którego zostały zgromadzone.
  3. Celem realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 istnieje możliwość korzystania poprzez przesłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 5. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest tożsamy z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do bezproblemowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się dane potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, przede wszystkim tych potrzebujących autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje: Użytkownik ma prawo zadecydowania w ramach dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości oraz metodach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do niebezpieczeństw oraz kategorii danych objętych ochroną, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom postronnym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z pogwałceniem obowiązujących norm oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia właściwe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.